Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Domestic Parts Service BV

Toepasselijkheid
Art. 1.

1. Op alle tussen gebruiker en wederpartij gesloten overeenkomsten zijn uitsluitend de onderstaande voorwaarden van toepassing.
2. Van deze voorwaarden afwijkende of deze voorwaarden aanvullende bedingen zijn slechts geldig indien zij door gebruiker schriftelijk zijn aanvaard.
3. Indien voor enige overeenkomst afwijkende of aanvullende bedingen zijn aanvaard, hebben die bedingen uitsluitend gelding voor de betreffende overeenkomst. Op andere overeenkomsten met dezelfde wederpartij zijn mitsdien de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden ongewijzigd van toepassing.
4. Indien eenmaal door een wederpartij een overeenkomst met gebruiker is aangegaan waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt die wederpartij geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten stilzwijgend te aanvaarden, ongeacht of die latere overeenkomsten mondeling of schriftelijk zijn aangegaan en ongeacht of zij door gebruiker al dan niet schriftelijk zijn bevestigd.

Offertes, totstandkoming overeenkomst
Art. 2.

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij door gebruiker met vermelding van een geldigheidsduur, schriftelijk anders is aangegeven.
2. Behoudens laatstbedoelde uitzondering komt een overeenkomst mitsdien eerst tot stand indien een order door gebruiker is aanvaard.
3. Uitvoering van een order sluit de aanvaarding van die order in.
4. Een onherroepelijk aanbod als bedoeld in het eerste lid geldt slechts als aanvaard, indien het bericht van de aanvaarding binnen de voor de geldigheidsduur gestelde termijn bij gebruiker is bevestigd. 

Levering, afwijkingen in maten, gewichten en hoeveelheden
Art.3.

1. Van de zaken wordt de normale handelskwaliteit geleverd.
2. Afwijkingen ten aanzien van maten, gewichten en hoeveelheden van de te leveren zaken worden door gebruiker voorbehouden, voorzover die door de fabrikant zijn aangegeven of voorzover die voor de zaken normaal en/of gebruikelijk zijn.
3. De door gebruiker opgegeven of overeengekomen levertijden zijn steeds approximatief en niet bindend.
4. Vertraging in de aflevering, gelegen in omstandigheden buiten de wil van de gebruiker, kan geen reden geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot het vorderen van schadevergoeding.
5. Indien moet worden geleverd op afroep of op nadere specificatie is gebruiker, indien door de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijnen is afgeroepen of gespecificeerd, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling aan de wederpartij, onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding van schade, kosten en interesten. Indien middels de afroep of de specificatie de gecontracteerde hoeveelheid van een bepaald artikel wordt overschreden, is gebruiker gerechtigd het meerdere te leveren tegen de alsdan geldende dagprijzen, overigens zonder tot die meerdere levering gehouden te zijn.
6. Levering en vervoer geschieden voor eigen rekening en risico van de wederpartij evenwel met dien verstande dat in geval van zendingen met een waarde hoger dan € 115,- de vrachtkosten voor rekening van de gebruiker zijn, mits de plaats van bestemming over de verharde weg bereikbaar is en binnen Nederland gelegen is. Tenzij anders overeengekomen wordt het vervoermiddel door gebruiker gekozen. Door gebruiker betaalde vrachtkosten, die voor rekening van de wederpartij zijn, is de wederpartij gehouden te vergoeden overeenkomstig opgave van de gebruiker.

Overmacht
Art. 4.

1. Indien en voorzover als gevolg van niet-levering door leveranciers van gebruiker niet gelevend kan worden, wordt dit beschouwd als overmacht, ongeacht door welke oorzaak betreffende leverancier niet levert. Gebruiker is alsdan gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling aan de wederpartij.
2. Tot zodanige ontbinding is gebruiker eveneens gerechtigd indien en voorzover gebruiker anderszins door overmacht, - waaronder onder meer wordt verstaan: belemmering in vervoer, werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de zaken, uitsluitingen, verlies of beschadiging bij transport naar gebruiker of de wederpartij, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid of overheidsorgaan, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van gebruiker, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen-, niet tot levering binnen de opgegeven of overeengekomen levertijd in staat is.

Belastingen, heffingen, administratiekosten
Art. 5.

1. Alle op de overeenkomst en/of op de uitvoering daarvan vallende belastingen of andere heffingen, komen voor rekening van de wederpartij. Gebruiker is gerechtigd de gevolgen van wijziging van de wisselkoersen door te berekenen.
2. Voor de uitvoering van een overeenkomst met een netto waarde van niet meer dan € 115,- is gebruiker gerechtigd een redelijke, door gebruiker vast te stellen, vergoeding van administratiekosten in rekening te brengen.

Prijzen/Prijswijzigingen
Art. 6.

1. De door gebruiker vermelde prijzen zijn steeds vrijblijvend.
2. Indien voor de oplevering van een overeenkomst de inkoopprijzen van gebruiker worden verhoogd, daaronder begrepen verhoging van vervoerskosten en of verzekeringspremies, is gebruiker gerechtigd de verhoging door te berekenen, mits daarvan voor de oplevering bericht wordt gezonden aan de wederpartij. De wederpartij is echter alsdan gerechtigd om binnen acht dagen nadat haar van de verhoging is mededeling gedaan de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Deze ontbinding blijft buiten toepassing indien gebruiker zelf gehouden is de zaken van de leverancier van de gebruiker af te nemen en gebruiker daarvan terstond of binnen acht dagen na ontvangst van de ontbinding schriftelijk bericht zendt aan de wederpartij.

Reclame
Art. 7.

1. De wederpartij is gehouden de geleverde zaken terstond na ontvangst te keuren. Reclames betreffende de kwaliteit moeten uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van de zaken bij gebruiker zijn ingediend, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt de leverantie te hebben goedgekeurd. Geen reclames kunnen worden gedaan ten aanzien van zaken die reeds zijn verwerkt, tenzij het gebreken betreft, die eerst bij de verwerking blijken.
2. Indien een reclame door gebruiker gegrond wordt bevonden, worden de betreffende zaken door gebruiker geremplaceerd of wordt de prijs van die zaken door gebruiker teruggegeven, een en ander ter keuze van de gebruiker.
3. Behoudens het vorenstaande geeft een reclame nimmer aanspraak op vergoeding van schade, kosten of interesten.
4. Reclames betreffende maten, gewichten en hoeveelheden moeten worden gedaan door daarvan onmiddellijk bij ontvangst aantekening te maken op het vervoersdocument. Indien een zodanige aantekening op het vervoersdocument ontbreekt kunnen tenzij de verpakking zichtbaar beschadigd is, de bedoelde reclames alsnog binnen drie werkdagen na ontvangst van de zaken worden gedaan, mits alsdan de wederpartij gebruiker terstond in de gelegenheid stelt de gehele partij in dezelfde toestand als waarin zij is geleverd, te  inspecteren.

Betaling
Art. 8.

1. De betaling dient te gebeuren binnen dertig dagen na ontvangst van de zaken ook in geval van deellevering. In geval van overschrijding van deze termijn is de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag van 2% over het factuurbedrag verschuldigd, onverminderd de onmiddellijke opeisbaarheid van de vordering en onverminderd de overige rechten van de gebruiker uit de overeenkomst, met name die zoals omschreven in de artikelen 9 en 10 van deze voorwaarden.
2. Indien en voorzover zestig dagen na de factuurdatum nog geen betaling heeft plaats gevonden is de wederpartij een rente van 1% per maand verschuldigd. Een gedeelte van de maand geldt hierbij als een volle maand.
3. Alle buitengerechtelijke kosten, door gebruiker gemaakt tengevolge van niet strikte nakoming van haar contractuele verplichtingen door de wederpartij, komen voor haar rekening.
4. De buitengerechtelijke kosten zullen minimaal € 80,- bedragen.
5. Zolang de wederpartij nog enig opeisbaar bedrag aan gebruiker verschuldigd is, kan gebruiker nimmer verplicht worden tot het doen van enige leverantie.

Incassokosten
Art. 9.

1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:
- over de eerste €3.000,-: 15%
- over het meerdere tot € 6.000,- : 10%
- over het meerdere tot € 15.000,-: 8%
- over het meerdere tot € 60.000,-: 5%
- over het meerdere: 3%
Indien de gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke  redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De wederpartij is jegens de gebruiker de door de gebruiker gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen als de gebruiker en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de gebruiker volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Eigendomsvoorbehoud
Art. 10.

1. De door de gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met de gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot de gelevende of te leveren zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door   
  gebruiker verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door de gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig recht op te vestigen.